La salut de les persones no es pot deixar en mans del vent


Guanyem Barcelona volem manifestar que les mesures puntuals i d’emergència són totalment insuficients per afrontar una problemàtica que no és puntual, sinó estructural. A Barcelona des de fa més de 15 anys s’està jugant amb la salut de les persones

Davant de l’elevada contaminació ambiental que s’està manifestant a Barcelona aquests dies, Guanyem Barcelona volem manifestar que les mesures puntuals i d’emergència són totalment insuficients per afrontar una problemàtica que no és puntual, sinó estructural.

A Barcelona des de fa més de 15 anys i de manera consecutiva se superen els llindars establerts per a la Directiva Europea (1) que es consideren màxims acceptables per no posar en risc la salut de les persones. El problema de la contaminació afecta tots els barris però de manera molt destacada a zones amb alta densitat de trànsit i població com per exemple l’Eixample. Els efectes sobre la salut d’aquests incompliments són múltiples; per exemple, sabem que la contaminació afecta a nombroses malalties respiratòries, entre elles l’asma, afavoreix les malalties cardiovasculars, afecta el pes dels nounats i és responsable de com a mínim el 20% dels càncers de pulmó. També té impactes directament mesurables en la mortalitat, per exemple, per cada 10 micrograms més de PM10 [partícules disperses en l'aire de mida inferior a 10 micres] augmenten els decessos entre el 2% i el 5%.

El principal problema de la situació d’emergència actual deriva de les emissions de NOx que són produïdes principalment pel transport viari (50% del total d’emissions de NOx de la ciutat) seguides per un 30% d’emissions provinents del Port de Barcelona. El transport viari és al seu torn responsable de la major part del soroll de Barcelona, i limita la disponibilitat d’àrees verdes i espais per a usos lúdics. Per això, és imprescindible actuar decididament sobre la mobilitat de la ciutat.

Perquè no volem permetre que la salut depengui de la presència o no de vent, i perquè els successius plans de millora de qualitat de l’aire s’han mostrat insuficients, des de Guanyem Barcelona proposem entre altres mesures:

  • Més enllà de la retòrica existent, cal fer un pla de xoc per promoure les vies de mobilitat amb menys impactes negatius (caminar, bicicleta i transport públic), desenvolupar polítiques per reduir el transport privat amb cotxe basades, entre altres, en la limitació d’accés dels vehicles més contaminants a determinades àrees de la ciutat; una important reducció de la superfície de zones destinades a l’ús de vehicle privat; ampliar les zones destinades als usos lúdics ciutadans, i l’aplicació de mesures econòmiques dissuasives de l’ús del vehicle privat com a mesura de mobilitat ordinària.

  • La creació d’una gran xarxa d’espais a tota la ciutat per a ús exclusiu dels ciutadans, com a sistema de promoció del transport a peu. Aquesta xarxa és essencial per a dues qüestions:

    Per limitar la presencia de l’automòbil. Si s’amplia l’oferta d’espai per al vianant, la bicicleta i el transport públic, hi ha menys oferta per al vehicle privat

    Per oferir un espai pacificat amb reducció de contaminació ambiental. En àrees pacificades, com el carrer Enric Granados, s’aconsegueix, aproximadament, un 30% menys de contaminació respecte a carrers amb trànsit com el carrer Aragó o el carrer València, per exemple.

  • El control exigent de la normativa de contaminació atmosfèrica derivada de les activitats del Port de Barcelona i la promoció de mesures ambicioses de reducció de la contaminació atmosfèrica al Port, en el marc de l’Autoritat Portuària de Barcelona i a través de la vicepresidència que ocupa el responsable de l’Ajuntament de Barcelona.

(1) Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2008 relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa.

10710885_261241247333161_435704582414622023_n