Guia útil per a la creació d’un Guanyem/Ganemos


Descarrega la guia aquí

Des del sorgiment de Guanyem Barcelona estan apareixent altres candidatures a diferents municipis que s’inspiren en la nostra proposta i sol·liciten ajuda o permís per fer servir el nostre nom. La “Guia útil per a la creació d’un Guanyem”, que publiquem ara, pretén donar resposta a aquestes demandes animant a generar processos similars.

Tot i que Guanyem Barcelona neix molt arrelada a les necessitats i possibilitats de la nostra ciutat, creiem que la necessitat de transformar les institucions per posar-les al servei de la gent és compartida per la majoria dels territoris de l’Estat. La proposta organitzativa i els principis i objectius de Guanyem poden ser una eina en el camí cap a un municipalisme que permeti majors quotes de democràcia i suposi un antídot contra la gestió neoliberal de la crisi. És per això que els compartim.

A la guia es recullen els principis bàsics de la nostra proposta, que haurien d’estar al darrera d’una denominació comuna. Aquests principis són tant de contingut com organitzatius. No es pot pretendre transformar les institucions sense un model diferent d’organització basat en la transparència i en la presa col·lectiva de decisions. Així, les propostes de la guia útil recullen tant el Manifest de partida, com els Principis i Compromisos, però també la nostra estructura organitzativa.

El procés ha d’estar encapçalat per un grup de ciutadans que comparteixin un diagnòstic sobre la crisi de règim i la necessitat d’intervenir des de baix per transformar les institucions. La candidatura de confluència serà el més àmplia i representativa possible i no estarà liderada per partits polítics, les cares visibles dels quals –principalment portaveus– no podran assumir les funcions de portaveus de la plataforma ciutadana.

L’objectiu d’aquesta plataforma ciutadana hauria de ser impulsada per un procés de construcció col·lectiva que posi en marxa polítiques redistributives més justes que permetin sortir de la crisi amb més igualtat i democràcia.

A la guia s’explica també el compromís de Guanyem Barcelona amb la lluita contra la corrupció i, per tant, l’exigència de transparència i publicitat dels comptes de la plataforma ciutadana, així com l’exigència que els Guanyem no estiguin lligats als interessos financers a partir del seu endeutament amb la banca.

Encara no podem tutelar el sorgiment d’aquestes propostes municipals, tot i així col·laborarem amb aquelles candidatures que recullin els principis de la guia útil. Guanyem Barcelona està profundament compromesa amb la seva ciutat, però les possibilitats de transformació de les institucions i de la vida quotidiana dels seus habitants seran majors si es donen processos de trencament a major escala. La possibilitat d’un procés constituent a Catalunya i l’Estat està més propera que mai, i també serem part d’aquest procés.

Guia útil per a la creació d’un Guanyem/Ganemos

Des de Guanyem Barcelona volem fer pública aquesta guia útil per facilitar la creació d’un Guanyem/Ganemos i, alhora, que pugui servir com a referència del que són processos amb l’ADN i la filosofia Guanyem.

Aclariments: com ja vam dir al comunicat que vam publicar el 31 de juliol passat “Per un
municipalisme ciutadà, de ruptura i constituent per a les eleccions del maig de 2015”, “Guanyem Barcelona actualment no té ni la capacitat ni el desig d’encapçalar un procés dirigit a les eleccions del maig de 2015 que vagi més enllà de la nostra feina, centrada a Barcelona”, “no té la potestat de validar o tutelar altres processos municipalistes ciutadans” i, “en aquest sentit, Guanyem Barcelona reconeixerà com a afins i col·laborarà, si és necessari, amb aquelles propostes que, sigui quina sigui la seva composició, tinguin un marcat perfil ciutadà, que no estiguin monopolitzades ni dirigides per partits polítics, que en la seva construcció posin en marxa el mateix exercici de democratització que volem veure reflectit en les nostres institucions públiques, i que manifestin continguts semblants als que conté la nostra Carta de principis i compromisos per iniciar un camí”.

Principis bàsics de les plataformes ciutadanes Guanyem/Ganemos: partiran, per a la seva creació, assumint el Manifest Guanyem Barcelona i el text de Principis i Compromisos. Aquestes plataformes han de sortir del teixit i de la realitat social de cada lloc, compartir els objectius i mètodes de treball de Guanyem i tenir un marcat protagonisme ciutadà, comptant amb el màxim nombre de gent possible. Els actors o partits polítics que vulguin participar en aquestes experiències hauran d’assumir aquests mínims, i cap Guanyem/Ganemos podrà ser impulsat per cap partit polític.

1. Per on començar: el primer pas és constituir un grup de ciutadanes i ciutadans que comparteixin el diagnòstic sobre la crisi de règim i que apostin per impulsar una plataforma ciutadana per construir una candidatura de confluència, amb vocació guanyadora i de majories, a la seva ciutat, i per transformar les institucions en benefici de la gent. Els objectius d’aquesta plataforma ciutadana han de ser: impulsar un procés de construcció col·lectiu per guanyar la nostra ciutat, i guanyar va més enllà de guanyar la institució de l’ajuntament, ja que planteja posar en pràctica un nou model de govern local, transparent i participatiu, sota el control ciutadà, que ens permeti engegar polítiques justes, redistributives i sostenibles per fer front a la situació d’emergència social i política en la qual ens trobem.
2. Seguirem caminant preguntant a la ciutadania per aconseguir un aval i legitimació social; recollint un nombre determinat de signatures de suport, i presentant el projecte en diferents barris i/o districtes per recollir l’opinió de la ciutadania. Aquest treball el farem sobre la base d’objectius i pràctiques concretes i assumibles, centrades en mesures econòmiques i socials d’urgència contra l’agressiva gestió neoliberal i neoconservadora de la crisi, i un nou “codi ètic” o contracte amb la ciutadania per a la representació política i la gestió pública que ens permeti sortir de la crisi amb més democràcia i no amb menys.
3. Organització: la forma organitzativa de cadaGuanyem/Ganemos haurà de ser horitzontal i transparent i amb una sèrie d’elements mínims que garanteixin el funcionament i la construcció col·lectiva. Aquests elements mínims són:

  • Comissions tècniques: són els espais de treball en els quals es duen a terme les tasques concretes imprescindibles per al desenvolupament quotidià de Guanyem. Cada comissió defineix el seu nombre d’integrants, el seu perfil i la seva organització interna (subcomissions, rols, grups de treball…). Per participar en les comissions cal sol·licitar-ho i assistir a alguna de les reunions que es porten a terme periòdicament per a l’acollida de col·laboradors. També pot fer-se a partir de la invitació consensuada dels mateixos membres de la comissió. En la Coordinació general hi participen dues persones de cada comissió, i totes elles poden assistir als Plenaris.
  • Eixos temàtics: són espais de trobada i participació d’entitats i persones vinculades a diferents àmbits temàtics. El seu paper principal consisteix a proposar i validar els continguts de Guanyem, valorar les diferents qüestions vinculades als eixos temàtics i identificar les propostes d’un futur programa. Guanyem intentarà, en la mesura que sigui possible, tenir dos referents en cada Eix Temàtic. Aquests formen part de la Comissió de Continguts.
  • Coordinació: és l’espai executiu de Guanyem. Vetlla per la visió global del procés (estratègia, full de ruta, calendari general, anàlisi de l’actualitat i conjuntura, etc.) i coordinació dels diferents àmbits de l’estructura organitzativa. Està formada pels portaveus de Guanyem i el seu equip de suport, dues persones de cada una de les comissions tècniques.
  • Plenari: és l’espai d’articulació i presa de decisions més important de Guanyem, especialment pel que fa a decisions estratègiques i d’organització interna. Hi poden participar tots els membres de les comissions tècniques, la Coordinació general, i aquelles persones que es proposin explícitament des del mateix Plenari o des de la Coordinació general. És possible que en un futur, perquè les sessions siguin més operatives i viables, s’hagi de limitar la participació a un nombre màxim de persones per comissió i Coordinadora de barris, mantenint sempre la pluralitat. L’estructura organitzativa en cada ciutat pot adaptar-se a la seva realitat, però ha de seguir unes pautes semblants al model de Guanyem. L’estructura organitzativa ha de ser dinàmica, participativa, sostenible i que faciliti la
   confluència. Ha d’incloure mecanismes clars i transparents per tal de facilitar la incorporació de les persones que vulguin participar en el projecte. Aquí pots veure la proposta organitzativa de Guanyem Barcelona: proposta organitzativa. Sense la participació activa de la ciutadania, aquest procés és impossible.

4. Funcionament: el funcionament de qualsevol plataforma Guanyem/Ganemos haurà de ser transparent i democràtic, ja que és un espai obert a tota la ciutadania, moviments socials i organitzacions que vulguin contribuir a aquest projecte. En les plataformes ciutadanes
Guanyem/Ganemos no hi ha quotes de representativitat o representació, ja que la participació és a nivell individual.

 • La presa de decisions: hi ha d’haver mecanismes democràtics i consensuats pel que fa a la presa de decisions, responsabilitats i funcions de cada grup de treball, comissió i plenari. Aquests mecanismes han de quedar recollits en un protocol de funcionament del Guanyem/Ganemos que correspongui.
 • Les comissions tècniques i els eixos temàtics tenen autonomia per prendre decisions sobre la seva acció i desenvolupament. Les decisions generals importants es prenen al Plenari, que se celebra quinzenalment o mensualment i en el qual participen persones de totes les comissions i dels eixos temàtics. La Coordinació general, en què també estan representats tots aquests espais, s’encarrega de prendre les decisions operatives i les decisions urgents necessàries entre plenaris. Tots els espais s’esforcen per acollir la diversitat d’àmbits de treball i formes de compromís amb el projecte i busquen l’equilibri entre horitzontalitat i efectivitat, sempre des d’una aposta ferma i decidida per la democràcia interna. Per a la presa de decisions importants es preveu, a més, activar canals específics de validació, elecció i consulta a disposició dels amplis sectors que donen suport al procés. No s’acceptaran actituds sexistes, xenòfobes, autoritàries, homòfobes, denigrants, insultants, acusacions o caricatures, difamacions ni violència verbal o física, així com cap activitat contrària a la defensa dels drets humans per part de cap dels seus participants.

5. Finançament: mantenir una política de transparència i comptes clars, i publicar el balanç dels
ajuts rebuts i de les despeses que s’han tingut. I ha d’haver el compromís de mantenir-se al marge de les grans campanyes finançades pels bancs i centrar el protagonisme en les persones.

6. Territori: no hi pot haver més d’una plataforma Guanyem/Ganemos en un àmbit territorial. En cas que n’hi hagi més d’una o que s’engeguin diverses candidatures ciutadanes municipalistes de trencament, Guanyem/Ganemos farà tots els esforços per confluir sobre la base d’objectius i propostes concretes, per cooperar i no competir en unes possibles eleccions municipals.