Guia per l’organització de grups territorials Guanyem


Preguntes freqüents protocol grups territorials Guanyem

1. Com puc saber si al meu barri ja hi ha o no constituït un grup territorial Guanyem?
A la pàgina web www.guanyembarcelona.cat pots trobar els grups territorials Guanyem que ja han estat constituïts, amb els calendaris i espais on es reuneixen.

2. Com puc constituir un grup territorial Guanyem?
Si vols constituir un grup territorial Guanyem al teu barri o districte, una opció és organitzar una xerrada de presentació de Guanyem i convidar la ciutadania a participar des d’aquesta plataforma. Per a això, l’ideal és que contactis amb persones del teu entorn que tinguin interès a impulsar aquesta idea i que envieu un correu electrònic a extensio@guanyembarcelona.cat proposant barri, dia i hora. Des de Guanyem us donarem suport per poder fer-ho en la mesura de les nostres possibilitats, així com orientacions de com estan funcionant els grups en general.

3. Com funcionaran els grups territorials Guanyem?
El funcionament del grup territorial Guanyem haurà de ser transparent i democràtic, ser un espai obert a tota la ciutadania, moviments socials i organitzacions que vulguin contribuir al projecte assumint el que planteja Guanyem.

Per tal d’assegurar la transparència i facilitar la informació, els grups territorials faran públiques les convocatòries de trobada, així com els acords i resums del procés de treball i debat que estan desenvolupant. Aquestes informacions seran publicades al web de Guanyem per facilitar la suma de qualsevol ciutadà al procés.

Per facilitar la transparència i accés a la participació dels espais, es pautaran rutines de treball que puguin ajudar a sumar, acotant hores d’inici i finalització de les reunions, definint també dies concrets. Es recomana que siguin trobades setmanals o quinzenals (segons el ritme de treball del grup). L’objectiu és combinar l’operativitat dels espais amb la participació del màxim nombre de persones: per això s’evitarà que siguin espais que impliquin un temps excessiu o dies continuats de reunió difícils de seguir per les persones no activistes.

Per poder assumir les tasques i els objectius de treball que es plantegen, els grups tenen la potestat de subdividir-se en grups més petits i funcionals, els quals informaran de les tasques realitzades al grup principal.

4. Podrem tenir alguna mena de suport per impulsar el nostre grup?
La Comissió d’Organització de Guanyem donarà suport, orientació i informació de cara a la creació o dinamització dels grups territorials Guanyem i anirà informant del procés de construcció col·lectiva que s’està impulsant per mitjà de les diferents comissions de treball.

També es podrà demanar ajut per a tasques de dinamització o facilitació de les trobades, elaboració del diagnòstic, estratègies de comunicació o disseny de materials de divulgació, entre d’altres.

5. Qui pot constituir un grup territorial Guanyem?
Els grups territorials Guanyem poden ser constituïts per persones organitzades o no organitzades, i són espais de participació i treball de les persones que s’hi adhereixin i assumeixin el manifest i objectius, així com la proposta organitzativa de desplegament territorial que proposa Guanyem.

El principal objectiu i funció dels grups territorials Guanyem és possibilitar la participació ciutadana en el projecte de Guanyem, i és per aquest motiu que es configuren com a espais de participació oberta als quals es donarà la màxima difusió, amb la finalitat de donar a conèixer, possibilitar, facilitar i motivar el màxim nombre de persones perquè s’impliquin o donin suport al projecte de Guanyem.

Als grups territorials Guanyem no hi ha quotes de representativitat o de representació.

6. Cada quan es reuneix un grup territorial Guanyem?
Els grups territorials Guanyem es reuniran amb la periodicitat que ells defineixin, encara que es fa una recomanació de reunió setmanal o quinzenal, pels motius exposats a l’apartat referent al funcionament dels grups Guanyem. La Coordinadora de Grups Territorials ho farà un mínim d’una vegada al mes.

A banda de les trobades regulars dels grups territorials, ja siguin setmanals, quinzenals o de qualsevol altra periodicitat, es podran organitzar subgrups per fer més operatius objectius i tasques. Els avenços d’aquests subgrups seran presentats al grup territorial corresponent.

7. Grups territorials per barris o per districtes?
Barcelona té 73 barris que conformen 10 districtes.

En principi, la idea seria crear un grup territorial Guanyem a cada barri de la ciutat, però això dependrà sempre del nombre de persones implicades, la mida dels barris, etc.

La voluntat de Guanyem és unir forces i promoure la feina conjunta i, per aquest motiu, en cas que apareguin grups territorials molt propers o amb un territori d’acció compartit, es podrà valorar de forma conjunta si caldria fusionar-los o integrar-los.

8. Com puc saber on i quan es fa una reunió territorial de Guanyem?
Els grups territorials de Guanyem anuncien de forma pública al calendari del web de Guanyem els dies de trobada programats per facilitar l’assistència de qualsevol persona que hi estigui interessada.

Al seu torn, es fan públics els ordres del dia amb antelació suficient per mitjà dels mecanismes que estableix cada grup territorial, així com les actes amb els acords als quals s’hagi arribat.

9. Quines funcions té un grup territorial Guanyem?
Les funcions dels grups aniran vinculades a les fases del procés de treball Guanyem.
Una primera fase, entre setembre i desembre del 2014, dirigida a l’elaboració d’un diagnòstic, pre-propostes programàtiques i dinamització de la participació.

Una segona fase, del gener al maig del 2015, amb l’objectiu de difondre al màxim el projecte, per mitjà de la comunicació del diagnòstic, la implicació de la ciutadania, etc.

Com a tasques concretes per desenvolupar, destaquem:

Promoure debats i presentacions públiques, oberts a la ciutadania, a partir de la informació recopilada pel grup territorial i de les informacions aportades per les comissions temàtiques en el procés d’elaboració del diagnòstic.

Presentació pública del diagnòstic i pre-propostes programàtiques.

Informació sobre el procés de treball desenvolupat per Guanyem.

Informació i formació sobre les eines de participació en línia que proposa Guanyem.

Informació, organització o coorganització d’activitats que puguin ajudar a la reflexió sobre el debat polític, tant pel que fa als continguts com a la metodologia (activitats sobre facilitació de reunions i debats, etc.).

Difusió de campanyes informatives, pel territori i a les xarxes, d’actes o trobades d’escala barri o ciutat.

Altres aspectes que es puguin anar definint al llarg del procés de treball amb l’objectiu de realitzar el diagnòstic i l’elaboració de propostes.

10. Quina relació tenen els grups territorials Guanyem amb la resta de l’organització?
Els grups territorials Guanyem, per mitjà de les dues persones que designi el mateix grup, participaran a la Coordinadora de Grups Territorials Guanyem, que al seu torn participarà als plenaris de Guanyem a partir de la metodologia establerta i recollida a la proposta organitzativa.

Aquestes dues persones tindran la responsabilitat i obligació d’informar el seu grup territorial dels debats, propostes o acords als quals s’hagi pogut arribar.

A més, els grups territorials Guanyem interactuaran amb la subcomissió d’extensió territorial de la Comissió d’Organització per a qüestions tècniques, de dinamització, de suport i de seguiment.

11. Què és la Coordinadora de Grups Territorials Guanyem?
Té per objectiu compartir i posar en comú el desenvolupament del procés territorial entre els diferents barris de la ciutat, i la construcció de propostes i/o les accions conjuntes per a la mobilització de tots els barris o districtes.
També té la funció de possibilitar la coordinació amb les comissions de treball temàtiques, traslladar a l’organització Guanyem propostes des dels grups territorials per millorar el funcionament, conèixer i intercanviar reptes, èxits o metodologies entre el conjunt de barris participants per aportar idees i/o incorporar iniciatives que puguin ser d’interès per a la resta de territoris.
La Coordinadora de Grups Territorials estableix mecanismes de coordinació amb les comissions de treball temàtiques, reunint-se de forma periòdica, com a mínim un cop al mes (vegeu l’organigrama al web), i anant al plenari quinzenalment, tal com explica la proposta organitzativa de Guanyem.